Disclaimer

Algemeen

Exeable BV (hierna gezamenlijk "Exeable", "wij", "ons" of "onze") bepaalt in deze disclaimer de voorwaarden voor het gebruik van de website van Exeable.
De website Exeable, inclusief subpagina's en subdomeinen (hierna "Website" genoemd) wordt beheerd door Exeable BV te contacteren via info@exeable.be.

Door gebruik te maken van deze Website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van deze Website.

Exeable besteedt veel aandacht en zorg aan deze Website en streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk weer te geven.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Exeable echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist en bijgewerkt is. Exeable wijst dan ook enige aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving de inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) aan te passen en/of te verwijderen.

Indien de op (of via) de Website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij alle redelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.
Als U onjuistheden vaststelt, kan U contact opnemen met de beheerder van de Website.

Hyperlinks en verwijzingen

Exeable heeft geen enkele controle over de inhoud of technische aspecten van enige website van derden waarnaar U met hyperlinks op deze Website wordt doorverwezen. Dergelijke hyperlinks worden louter aangeboden voor uw gebruiksgemak en gebruik ervan is op eigen risico. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent niet dat Exeable deze sites (of de inhoud of het gebruik ervan) zou goedkeuren of aanvaarden. Exeable aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik ervan.

Online diensten

Exeable wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Website door een gebruiker.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst wanneer U onze Website bezoekt. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons cookie beleid.

Privacy

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor gedetailleerde informatie betreffende ons privacy beleid.

Gedrag van bezoekers

Bezoekers van onze Website gaan ermee akkoord dat ze zich zullen onthouden van: (I) het via of door de Website verzenden van enige informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, chats, communicatie of andere gegevens die schadelijk, onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of verwerpelijk zijn of zo ervaren worden door Exeable; (II) het verzenden of pogen te verzenden van enig virus, Trojaans paard of ander middel dat software beschadigt of vernietigt; (III) het al dan niet bewust schenden van enige van toepassing zijnde wet of regelgeving; en (IV) het plegen van inbreuken op de privacy of enig persoonlijk recht (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van enig (rechts)persoon.
Exeable kan om welke reden dan ook te allen tijde uw toegang tot (delen van) de Website blokkeren en/of opschorten.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de volledige inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. U heeft het recht de informatie van deze Website voor persoonlijk gebruik te consulteren, downloaden en reproduceren, doch dit enkel in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en slechts voor zoverre dit conform is met een normaal persoonlijk gebruik van de informatie. Dit recht op gebruik mag louter voor informatieve doeleinden worden aangewend, dit met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie aan of door derden.
Voormeld persoonlijk gebruiksrecht geldt niet voor teksten en/of tools die enig gebruik ervan expliciet beperken. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaandelijke toestemming van Exeable vereist en Exeable behoudt in elk geval te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de Website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Beperking van aansprakelijkheid

U gaat expliciet akkoord dat het gebruik van de Website op uw eigen risico geschiedt.

Onze Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Exeable garandeert of onderschrijft geenszins de juistheid, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring, of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien U vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks voor uw eigen risico geschiedt.

Enige beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden echter slechts indien en in zoverre toelaatbaar onder Belgisch recht.

Vrijwaring

Indien U deze Website gebruikt, gaat U akkoord om Exeable te vrijwaren voor enige schade, verlies, kosten, vorderingen en/of aansprakelijkheden opgelopen uit hoofde van of in verband met uw schending van de gebruiksvoorwaarden van deze Website (hierin inbegrepen doch niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten en advocatenkosten, en vorderingen van derden wegens (beweerlijke) intellectuele eigendomsrechtelijke inbreuken). U aanvaardt om zo volledig mee te werken aan de verdediging van Exeable tegen een dergelijke vordering en/of schadegeval, met dien verstande dat Exeable zich desgevallend het exclusieve controle- en verdedigingsrecht voorbehoudt.

Toepasselijk recht en geschillen

Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan Exeable BV. Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Exeable BV bevoegd, dit behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

Commentaren, klachten en vragen

Indien U een vraag of klacht heeft over deze voorwaarden, kan U contact opnemen met de beheerder van de Website. Wij appreciëren uw feedback, doch alle commentaren, berichten, suggesties en andere communicatie die naar de beheerder worden verzonden, zullen het exclusieve eigendom van Exeable BV worden. Exeable BV is gerechtigd alle dergelijke berichten dan ook te gebruiken, zonder enige verplichting tot vergoeding in welke vorm dan ook.

Privacy policy

Algemeen

De website van Exeable BV, inclusief subpagina's en subdomeinen (hierna: de "Website") wordt beheerd door Exeable BV.

Exeable hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Exeable verwerkt de persoonsgegevens die ze via de Website over u verzamelt, steeds in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Privacywet") en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet (beiden raadpleegbaar via www.privacycommission.be) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Via deze Privacyverklaring tracht Exeable u zo volledig mogelijk te informeren betreffende de wijze waarop wordt omgegaan met de door u via de Website meegedeelde persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt onder meer uiteengezet wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt, wat Exeable met de gegevens doet en hoe U hierop controle kan uitoefenen.

Indien u alsnog bijkomende informatie of toelichting wenst bij deze Privacyverklaring of ons privacybeleid in het algemeen, verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen met Exeable;

Per mail: algemeen: info@exeable.be

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Exeable BV (hierin "Exeable", "wij", "ons" of "onze") is de verantwoordelijke voor de verwerking van de via de Website verzamelde persoonsgegevens.

Wijze waarop de persoonsgegevens door Exeable worden verzameld en verwerkt

Exeable verzamelt de door u verstrekte persoonsgegevens op basis van elektronische invulformulieren.

Het gebruik van bepaalde diensten aangeboden via de Website, noodzaakt dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt, zoals onder meer uw (bedrijfs)naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw vraag. Deze noodzakelijke gegevens worden op de bijhorende elektronische invulformulieren aangegeven met een asterisk (*).

Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de elektronische invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Betalingen via de webshop verlopen via een externe payment service provider. Financiële gegevens die u bij aankoop op de webshop ingeeft, worden echter uitsluitend door deze externe payment service provider verwerkt. Zij worden niet door Exeable verzameld of verwerkt.

Exeable maakt tevens gebruik van cookies die bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Website bezoekt. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor meer informatie over de gebruikte cookies en uw rechten in dat verband.

Wat Exeable met de verzamelde persoonsgegevens doet - doeleinden van de verwerking

De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden door Exeable louter verwerkt met het oog op één of meer van volgende doeleinden:
Registratie en gebruik van via de Website aangeboden diensten, waaronder:
Ontvangen van elektronische nieuwsbrieven;
Inschrijving en facturatie voor opleidingen, evenementen, afspraken en andere activiteiten;
Opstellen van aanwezigheidslijsten en afdrukken van naamkaartjes en ander drukwerk ten behoeve van deelnemers aan opleidingen en andere activiteiten;
Het beheer van en de toegang tot de webshop, evenals de uitvoering van elke via de webshop tussen uzelf en Exeable afgesloten overeenkomst;
Exeable en/of haar commerciële partners in staat te stellen u verder te contacteren aangaande de via de Website aangeboden diensten of aangaande aanvullende toepassingen gebaseerd op die diensten of wanneer zij u op de hoogte wenst te brengen van nieuwe producten en/of diensten in het kader van haar dienstverlening. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze commerciële partners van Exeable opvragen;
Vragen in behandeling te nemen en te beantwoorden;
Inhoud en kwaliteit van de via de Website aangeboden diensten te analyseren en te verbeteren;
U persoonlijke marketingberichten te kunnen versturen met betrekking tot de door Exeable en/of haar commerciële partners aangeboden producten en/of diensten. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze commerciële partners van Exeable opvragen. Indien u geen persoonlijke marketingberichten (meer) wenst te ontvangen,  kan u dit melden via e-mail aan info@exeable.be. Via de opt-out-link in elke mail kan u eveneens aangeven dat u niet langer persoonlijke marketingberichten wenst te ontvangen;
Onderzoeks‐ en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen.
Nieuwe persoonsgegevens kunnen tevens worden samengevoegd met reeds eerder verwerkte gegevens - zoals bijvoorbeeld informatie over eerder gevolgde opleidingen en aankopen - met het oog op de verdere afstemming van onze dienstverlening op uw persoonlijk profiel en interesses.

Mededeling van persoonsgegevens aan derden

Alle persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de geldende wetgeving en in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming met deze Privacyverklaring worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van derden van wiens diensten Exeable gebruik maakt met het oog op het goed functioneren van de vennootschap en van de diensten aangeboden via de Website, zoals hosting providers, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functionaliteiten op de Website waarvan U gebruik kunt maken. Extra functionaliteiten zijn bijvoorbeeld het ontvangen van onze jaarlijkse kalender en het aankopen van producten en/of diensten van door Exeable geselecteerde partners. Deze dienstverleners ontvangen enkel die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen uit te voeren opdrachten. Zij mogen uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken, noch openbaar maken. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze derden en partners opvragen.

Exeable draagt er zorg voor dat verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden steeds gebeurt conform een passend en adequaat beschermingsniveau zoals vastgelegd in de Europese privacyregelgeving, dit zelfs indien hogervermelde dienstverleners zouden gevestigd zijn buiten Europa in een gebied zonder passende beschermingsmaatregelen.  

Voor het overige verstrekt Exeable alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

U heeft steeds de mogelijkheid om - kosteloos - uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Exeable op te vragen per e-mail (info@exeable.be).

Nadat Exeable uw identiteit heeft gecontroleerd, deelt Exeable u deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk mee.

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons uiteraard steeds verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Indien u van oordeel bent dat de over u verwerkte persoonsgegevens niet volledig of niet ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens of dat de over u verwerkte persoonsgegevens langer dan toegelaten worden bewaard, dan kan u deze persoonsgegevens kosteloos laten verwijderen uit ons gegevensbestand. Het volstaat daartoe dat u ons per e-mail (info@exeable.be) contacteert.

Wij verbinden ons ertoe om, na controle van uw identiteit, deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, behalve uiteraard van die persoonsgegevens die krachtens de wet of krachtens een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Tools voor sociale media

Op onze website bieden wij sociale media-tools (waaronder zogenaamde "plug-ins") aan van aanbieders van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, e.a.. Wanneer U van deze tools gebruik maakt, deelt u bepaalde persoonsgegevens met uw vrienden en met de aanbieders van deze sociale media platformen. Deze activiteiten, waarbij gegevens worden uitgewisseld, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de betreffende sociale media platformen. Het delen van gegevens via dergelijke platformen valt geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid en Exeable kan dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Toestemming en wijzigingen

Door loutere mededeling van uw gegevens via de Website én door het "voor akkoord" aanvaarden van deze Privacyverklaring, verklaart u akkoord te gaan met de volledige inhoud van ons privacybeleid zoals uiteengezet in huidige Privacyverklaring en met de verwerking van uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.