Privacy Policy

De website van Exeable, https://www.exeable.be/, inclusief subpagina's en subdomeinen (hierna: de "Website") wordt beheerd door Exeable BV.

Deze “Privacy Verklaring” behandelt de verwerking van persoonsgegevens door Exeable BV, met ondernemingsnummer 0734.596.242 (hierna: “exeable”).

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door want deze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden als onderdeel van uw gebruik van onze Website. Door het verstrekken van persoonsgegevens via de Website en door het gebruik van de op de Website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

Algemeen

Exeable leeft de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na. Hierbij wordt de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) mee in rekening gebracht, alsook de aanpassingen van de nationale wetten op de AVG.

Exeable zal de persoonsgegevens die het verzamelt of ontvangt uitsluitend verwerken met het oog op de vooropgestelde doeleinden. Bovendien verwerkt Exeable enkel persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk is en slechts voor de duurtijd dat dit noodzakelijk is. Exeable verbindt er zich toe om onjuiste persoonsgegevens bij te werken, te verbeteren en de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

Exeable treedt in dit kader op als verwerkingsverantwoordelijke daar het zowel het doel als de middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Het begrip “persoonsgegevens” wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetisch, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

De huidige Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in hoedanigheid van bezoeker en gebruiker van de Website.

In dit kader worden volgende gegevens bedoeld:

 • de persoonsgegevens die u invult op onze Website, waaronder via het contactformulier, de diverse inschrijvingsformulieren;
 • de persoonsgegevens die u direct of indirect doorgeeft bij het versturen van een e-mail naar één van de e-mailadressen die vermeld worden op de Website;
 • de persoonsgegevens die verzameld worden aan de hand van gebruikte cookies (zie verder).
 • De persoons- en contactgegevens die u verstrekt voor het bestellen van cursussen, inschrijvingen in lessen of deelnemen aan therapeutische sessies (individueel en in groep).

Doeleinden

Exeable gebruikt de verzamelde of ontvangen persoonsgegevens enkel voor:

 • het beantwoorden van uw vraag (contactformulier);
 • het verwerken van uw inschrijving (inschrijvingsformulier);
 • het verwerken van uw bestelling;
 • het bijhouden van klantenbestanden;
 • het optimaliseren van uw gebruikservaring en de Website in het algemeen (cookies).

Waar dat van toepassing is en u uw uitdrukkelijke toestemming verleent, kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor het versturen van communicaties betreffende nieuw aanbod, algemene kennisgeving en privacy in de vorm van nieuwsbrieven.

U bent geenszins verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar in dat geval wordt het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk.

Doorgifte van persoonsgegevens

Exeable zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in geval u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor gegeven hebt of in geval van een bedrijfsherstructurering. In het laatste geval is dit mits voorafgaandelijke kennisgeving, tenzij dit door technische of commerciële omstandigheden niet haalbaar is.

In functie van de nagestreefde doeleinden zoals eerder beschreven, kunnen er bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan derde partijen. Exeable streeft ernaar om de doorgifte in elk geval te beperken tot het minimum. Indien hierbij gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zouden verstuurd worden, zal Exeable de passende waarborgen bieden door ervoor te zorgen dat:

 • de ontvanger van de gegevens gevestigd is in een land waarvan de EER erkent dat er voldoende bescherming is; of
 • de ontvanger van de gegevens zich akkoord verklaard heeft om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de door de Europese Commissie goedgekeurde ‘Standaard Contractuele Clausules’ voor gegevensverantwoordelijken of verwerkers.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Exeable uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of een andere dwingende wet-of regelgeving moet onthullen. Exeable zal in redelijkheid pogen u hierover te informeren, tenzij wettelijke beperkingen dit verbieden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Exeable draagt de beveiliging van data hoog in het vaandel. Ter beveiliging van uw gegevens is een uitgebreid scala aan technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet-toegestane wijzigingen, toegangen of verwerkingen. Er wordt ook op toegezien dat je gegevens niet ongewild terechtkomen bij derde partijen. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u contact opnemen via het contactformulier op de Website.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Exeable verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of andere toestellen zoals een smartphone of een tablet kunnen opgeslagen worden. Een cookie bevat doorgaans de naam van de website, informatie over hoe lang de cookie bewaard wordt en een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Cookies laten ons toe om uw gebruikerservaring te verhogen bij een volgend bezoek aan onze Website en het algemeen gebruik ervan te verbeteren. Meer informatie betreffende cookies vindt u terug in onze Cookie Verklaring.

Rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Exeable van uw persoonsgegevens maakt.
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen motivatie op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken voor een verwerking over te dragen.
 • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kan Exeable steeds contacteren voor het uitoefenen van deze rechten via het contactformulier op de Website.

Let wel: het spreekt voor zich dat deze rechten enkel gelden voor uw eigen persoonsgegevens. U kan bijvoorbeeld niet vragen om de persoonsgegevens van iemand anders in te kijken. Daarom vragen wij u om bij uw verzoek een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Om uw privacy te beschermen, maakt u in de kopie van uw pasfoto best de geboorteplaats- en datum, het geslacht, de nationaliteit, het kaartnummer, de handtekening en het rijksregister zwart.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Graag wijzen we u erop dat de uitoefening van de vermelde rechten in principe gratis is. Wij behouden ons echter het recht om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor administratieve kosten die gepaard kunnen gaan met het verstrekken van de gevraagde informatie of het treffen van gevraagde maatregelen.

Indien u een klacht wil indienen wegens schending van uw persoonsgegevens dient u zich te richten naar de toezichthoudende autoriteit. Hiervoor neemt u contact met de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookie verklaring

Deze “Cookie Verklaring” is van toepassing op de website www.exeable.be (hierna: “Website”). De Website wordt beheerd door Exeable BV, met ondernemingsnummer 0734.596.242 (hierna: “Exeable”).

Lees deze Cookie Verklaring aandachtig door want deze bevat essentiële informatie over welke cookies gebruikt worden.

De Website gebruikt cookies en hieraan verwante technologieën zoals hieronder beschreven. De Cookie Verklaring beschrijft hoe Exeable omgaat met cookies. Merk op dat niet-Exeable websites naar dewelke kan gelinkt worden via de Exeable website, niet onder de bepalingen van de huidige Cookie Verklaring vallen.

Door het accepteren van cookies gaat u akkoord met het gebruik ervan.

Indien u niet akkoord bent met het gebruik van cookies, dient u de cookie-instellingen van uw browser navenant aan te passen. U kunt steeds een eerder gegeven toestemming intrekken door uw cookie-instellingen aan te passen. Indien u bepaalde cookies weigert, kan dit een invloed hebben op de gebruikservaring van onze Website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of andere toestellen zoals een smartphone of een tablet kunnen opgeslagen worden. Een cookie bevat doorgaans de naam van de website, informatie over hoe lang de cookie bewaard wordt en een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Er kunnen twee types van cookies gebruikt worden, namelijk tijdelijke cookies en permanente cookies. De tijdelijke cookies worden automatisch gewist bij het einde van uw bezoek aan de Website. Permanente cookies worden voor langere tijd op uw toestel opgeslagen en bevorderen uw gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de Website. Dit is bijvoorbeeld het geval voor uw taalkeuze.

Cookies kunnen gebruikt worden om bezoekers te identificeren en bij te houden welke pagina’s van de Website bezocht worden.

Voor welke doeleinden gebruikt deze website cookies?

We gebruiken cookies om deze Website gebruiksvriendelijker te maken en de Website en onze diensten af te stemmen op uw interesses en noden. We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistiekgegevens te verzamelen die ons toelaten na te gaan hoe bezoekers onze Website gebruiken. Dit helpt ons bij het verbeteren van de inhoud en structuur van onze Website. Het gaat hierbij over het monitoren van welke functionaliteiten bezoekers gebruik maken, welke pagina’s bezocht worden en hoe vaak.

Welke types cookies gebruikt de website?

Exeable maakt gebruik van essentiële cookies, functionele cookies en analytische cookies.

Essentiële cookies zijn van essentieel belang voor de werking van de Website. Zonder deze cookies zou u niet doorheen de verschillende pagina’s van onze Website kunnen navigeren. Deze cookies kunt u niet weigeren wanneer u onze Website wil bezoeken.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de Website. Deze cookies kunt u niet weigeren wanneer u onze Website wil bezoeken.

Analytische cookies worden gebruikt om de Website te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld nakijken welke pagina’s op onze website het meest worden gelezen en hoeveel bezoekers onze website telt. Ze worden uitsluitend gebruikt om de werking van onze website en onze dienstverlening te verbeteren. We doen hiervoor een beroep op Google Analytics en Hotjar. Let wel: uw gegevens worden automatisch geanonimiseerd. Er worden enkel gegevens verzameld met betrekking tot aantallen, hetwelk betekent dat we bijvoorbeeld niet bijhouden wie de individuele bezoekers van onze website zijn.

Hoe kan u cookies beheren?

U kan cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Wilt u de instellingen voor cookies aanpassen? Dan kan u hier de instructies voor enkele webbrowsers terugvinden:

Merk op dat bovenstaande lijst geen volledige lijst is met alle webbrowsers die bestaan. Indien u gebruik maakt van een andere webbrowser, kan u de instructies raadplegen op de website van de aanbieder van de betrokken webbrowser.

Hoe kunnen wij aanpassingen toepassen op deze Cookie Verklaring?

Exeable behoudt zich het recht om te allen tijde en op eigen initiatief de huidige Cookie Verklaring aan te passen.

Respecteert Exeable mijn privacy bij het gebruik van cookies?

Exeable respecteert te allen tijde uw privacy.

Meer informatie vindt u terug in onze algemene Privacy Verklaring.

Indien u vragen hebt met betrekking tot deze Cookie Verklaring of indien u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens wenst toe te passen, kan u ons per e-mail contacteren via het contactformulier op de Website.